Σύνολο μαθητών ανά Τάξη και Τμήμα Γενικής παιδείας και Ξένων Γλωσσών

Print

Σύνολο μαθητών  Γενικής παιδείας ανά Τάξη και τμήμα:

Τάξη Α΄τμήμα Α 1 22
Τάξη Α΄τμήμα Α 2 22
Τάξη Β΄τμήμα Β 1 19
Τάξη Β΄τμήμα Β 2 18
Τάξη Γ΄τμήμα Γ 1 18
Τάξη Γ΄τμήμα Γ 2 18
Τάξη Γ΄τμήμα Γ 3 19

Σύνολο μαθητών  Ξένων Γλωσσών ανά Τάξη και τμήμα:

Αγγλικά αρχάριοι Α΄τάξης 23  
Αγγλικά προχωρημένοι Α΄τάξης 21
Αγγλικά αρχάριοι Β΄τάξης 20
Αγγλικά προχωρημένοι Β΄τάξης 17
Αγγλικά αρχάριοι Γ΄τάξης 22
Αγγλικά προχωρημένοι Γ΄τάξης 15
Αγγλικά μέσοι Γ΄τάξης 18
Γαλλικά Α΄τάξης 14
Γερμανικά Α 1 τάξης 14
Γερμανικά Α 2 τάξης 14
Γερμανικά Β 1 τάξης    19
Γερμανικά Β 2 τάξης 18
Γερμανικά Γ 1 τάξης 18
Γερμανικά Γ 2 τάξης 18
Γερμανικά Γ 3 τάξης 19